Výbor

Předseda

Zbyněk ŠIMÁK (statutární zástupce)

Místopředseda

Jiřina VLKOVÁ

Členové

Mgr. Martina ŽIVNÁ

Alena KARLÍKOVÁ

Jaroslav REJNART

 

Výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti SUD v období mezi zasedáními valné hromady.

Členem výboru může být jen fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná a která je bezúhonná. Členy výboru volí valná hromada z kandidátů navržených členskými subjekty SUD.

Výbor ze svého středu volí a odvolává předsedu SUD.

Výbor má pět členů. Členem výboru je vždy předseda jakožto statutární orgán SUD. Počet členů výboru včetně předsedy musí být lichý. Funkční období členů výboru je čtyřleté. Volení členové zůstávají ve funkci i po uplynutí této doby (mimo případů vzdání se funkce či při odvolání) až do konání nejbližší valné hromady, která provede novou volbu orgánů. Takovéto setrvání ve funkci přes zvolené funkční období není považováno za porušení stanov. Odstoupí-li ze své funkce nebo zemře některý člen výboru, včetně předsedy, případně mu jinak skončí výkon funkce v průběhu funkčního období, pak valná hromada provede na uvolněné místo na svém nejbližším zasedání dodatečnou volbu. 

Funkční období dodatečně zvoleného člena výboru, včetně předsedy, končí společně s funkčním obdobím zvoleného výboru.

Výbor ze svého středu zároveň volí a odvolává místopředsedu SUD. Místopředseda vykonává pravomoci svěřené těmito stanovami předsedovi v případě, kdy z jakéhokoli důvodu předseda nemůže nebo nevykonává svou funkci.

Výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výboru, a to podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.

Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

Do působnosti výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů SUD.

Výbor zejména:
a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,
b) organizuje a řídí činnost SUD,
c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy SUD, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady,
d) rozhoduje o složení a rozsahu profesionálního sekretariátu,
e) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
f) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku SUD,
g) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
h) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov,
i) stanoví výši a termín splatnosti členských příspěvků pro TJ a SK sdružené v SUD,
j) schvaluje výsledek hospodaření,
k) schvaluje rozpočet