Nový informační systém České unie sportu byl spuštěn

17.08.2015 09:28

NOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ČUS BYL SPUŠTĚN

Na podzim loňského roku byla zahájena příprava nového informačního systému České unie sportu (IS ČUS), který byl v spoučasné době spuštěn.

CO OBSAHUJE?

Nový informační systém na adrese https://iscus.cz obsahuje informace o tělovýchovných jednotách a sportovních klubech v těchto sekcích:

Info

V sekci "Info" jsou uvedeny základní informace o TJ a SK, jako např. identifikační údaje (název, datum vzniku, právní forma atd.), kontaktní údaje (sídlo, korespondenční adresa, web…) a ekonomické a legislativní údaje (IČO, DIČ, spisová značka, typ účetnictví apod.).

Oddíly a Seznam členů

V sekci "Oddíly" je zobrazen seznam sportovních oddílů, které mají TJ/SK zřízeny. Oddíly lze přidávat nebo rušit, případně informace o oddílech upravovat.

Po zobrazení detailu oddílu je možné editovat členskou základnu oddílu (přidávat nové členy, rušit odhlášené). Dále je možné upravovat informace o členech v rozsahu jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, pohlaví, občanství a role člena v rámci TJ/SK.

V sekci "Seznam členů" je přehled členské základny včetně detailních informací bez ohledu na to, do kterého oddílu jednotliví členové patří.

Funkcionáři

V sekci "Funkcionáři" lze zadávat kontaktní údaje funkcionářů TJ/SK, tedy kontakty na předsedu, místopředsedu, členy kontrolní a revizní komise, ale i tajemníky, sekretáře, hospodáře TJ/SK atd.

Pasport

V sekci "Pasport" se shromažďují informace o sportovních zařízeních, která jednotlivé TJ/SK provozují. Zařízení lze přidávat i rušit, případně informace o uvedených zařízeních editovat. Ke každému objektu je možné nahrát fotografie, které se pak promítnou na webu ve veřejné části informačního systému.

Finanční výkazy

V sekci "Finanční výkazy" jsou připraveny formuláře pro vyplňování ekonomických výkazů ČUS (rozvaha, výsledovka). Systém umožňuje vytisknout vyplněné formuláře ve formě státních výkazů. Lze je tedy použít jako přílohu daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob.

Dokumenty

Zde je možné nahrávat do systému různé dokumenty související s činností TJ/SK, jako např. stanovy TJ/SK, zápisy z valných hromad apod.

Uživatelé

V sekci "Uživatelé" je přehled osob, které mají oprávnění vstupovat do informačního systému za danou tělovýchovnou jednotu nebo sportovní klub. Hlavního správce TJ/SK nastavuje Pražská tělovýchovná unie. Uživatelský účet pro další - dílčí - uživatele s omezeným rozsahem oprávnění (např. správce oddílu nebo správce finančních výkazů) zřizuje hlavní správce TJ/SK.

JAK ZAČÍT?

V současné době skončilo závěrečné testování systému. Nyní Sportovní unie Děčínska bude zřizovat přístupové účty hlavním správcům TJ/SK, kteří mohou - po obdržení informačního e-mailu s přístupovými údaji - začít se systémem pracovat.

Vzhledem k tomu, že během přípravy systému probíhala migrace velkého množství dat, je pravděpodobné, že údaje v systému nebudou kompletní či aktuální. Úkolem správce TJ/SK je informace opravit, doplnit a aktualizovat. Je potřeba zkontrolovat, zda základní identifikační údaje odpovídají skutečnosti, případně je doplnit a opravit (např. u všech subjektů je nastaveno, že vedou jednoduché účetnictví, nyní je potřeba tuto informaci upravit dle skutečnosti). Stejně tak je potřeba zkontrolovat oddíly, seznam členů a funkcionářů, přehled sportovních zařízení (objektů v rámci Pasportu). Lze vyplnit i finanční výkazy za rok 2014.

Pro práci s IS ČUS byl vytvořen manuál, který by správcům TJ/SK práci s informačním systémem ještě více usnadnil.

TJ/SK by měly  provést opravy a aktualizace informací v systému do 15.9.2015

Nový informační systém by měl - kromě zástupců TJ/SK, okresních a krajských organizací a střešní organizace ČUS - navíc sloužit i široké veřejnosti (do původního informačního systému veřejnost přístup neměla). Veřejná část informačního systému bude spuštěna v listopadu 2015 s tím, že na připravovaném webu budou promítnuty pouze vybrané údaje ze systému. Veřejnost si bude moci přes webovou stránku informačního systému vyhledávat sportovní organizace, oddíly, sportovní zařízení apod.