Informace ke změně názvu spolků

23.11.2015 13:29

V návaznosti na množící se názory, že již nebude třeba, aby si spolky do svých názvu doplnily text označující jejich právní formu (zkratka „z.s.“, text „spolek“ či „zapsaný spolek“), je nutné uvést tuto záležitost na pravou míru.

Je pravdou, že byl vládou schválen záměr, aby v rámci připravované novely občanského zákoníku, byla tato povinnost zrušena. K projednání do poslanecké sněmovny však byla novela předložena teprve nyní (sněmovní tisk č. 642/0) a její předpokládaná účinnost je teprve k 1. 7. 2016. Navíc se to týká jen spolků vzniklých do 31. 12. 2013.

I nadále tedy platí, že spolky jsou povinny přizpůsobit svůj název nové právní úpravě, a to do konce roku 2015 (neboť nelze předpokládat, že by novela byla přijata do konce roku).

 

Výjimku stanoví §3042 NOZ, podle kterého změna názvu není povinná pouze tehdy, pokud spolek svůj název užíval dlouhodobě a tento název je pro něj příznačný a zcela nezaměnitelný. Je však třeba si uvědomit, že posouzení splnění této podmínky je zcela subjektivní, a proto může rejstříkový soud vždy dospět k názoru, že spolek tuto podmínku nesplňuje a musí si název změnit.

V rámci sportovního prostředí by bylo možné uvažovat o tom, že tuto podmínku splňují některé národní sportovní svazy a střešní sportovní organizace.

Legislativně právní odbor ČUS


Dle získaných informací je stanovisko Rejstříkového soudu v Ústí nad Labem takové, že spolky, tedy i TJ a SK, které nestihou změnu názvu provést do termínu 1.1.2016, nebudou sankcionovány, pokud dodrží kompletní novelizaci svých stanov do zákonného termínu 1.1.2017.

Na tuto toleranci RS ovšem nevzniká nárok.